Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Kasvukuutiot Oy

3276797–8

Rinnetie 21, 17130 VESIVEHMAA

+358 44 277 2592

https://www.kasvukuutiot.fi

samuli.koskinen[at]kasvukuutiot.fi


Rekisterin nimi

Kasvukuutiot Oy:n asiakasrekisteri.


Yleistä

Tietosuojaselosteessa on tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme asiakkaistamme ja kuinka kerättyjä tietoja käytämme tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietosuojaselosteessa on lisäksi tietoa oikeuksistasi liittyen omiin henkilötietoihisi. Henkilötietoja käsitellään aina voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tietosuojaselostetta päivitetään säännöllisesti vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja tietojen käsittelyn tarvetta. Tietosuojaselosteen viimeisin versio on saatavilla internetsivuiltamme.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kasvukuutiot Oy:n ja asiakkaan välisen palvelutoimeksiannon hoitaminen ja mahdollisten lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen. Asiakkaan suostumuksen perusteella yhteystietoja voidaan käyttää myös markkinointiin.


Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Henkilötietojen käsittely perustuu osapuolten väliseen asialliseen yhteyteen eli asiakassuhteen hoitamiseen, osapuolten väliseen palvelusopimukseen tai asiakkaan suostumukseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös lakimääräisten velvollisuuksien täyttämiseksi.


Mitä henkilötietoja kerätään

Kasvukuutiot Oy kerää asiakkaalta vain tarpeelliset tiedot palveluiden tarjoamista, palvelun hoitamista, laskutusta sekä asiakasviestintää varten.

Palvelusopimuksen yhteydessä keräämme asiakkaan yksilöimiseen, palveluiden suorittamiseen, laskutukseen ja asiakasviestintää varten tarvittavat henkilötiedot.

Asiakkaalta kerättäviä henkilötietoja ovat mm. asiakkaan etu- ja sukunimi, henkilötunnus, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiointitiedot, palautetiedot, yrityksen tai yhteisön nimi sekä Y-tunnus.

Mikäli palvelusopimusta ei ole vielä syntynyt, asiakasviestintää varten keräämiämme henkilötietoja mahdollisilta asiakkailta ovat mm. asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asiointitiedot.


Miten henkilötietoja kerätään

Henkilötiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään. Tietoja kerätään lomakkeella ja muutoin asiakkaalta erikseen pyytämällä. Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä luotettavista lähteistä lain mukaisesti.


Miten henkilötietoja käsitellään

Rekisterissä olevia tietoja käsittelevät Kasvukuutiot Oy:n henkilökuntaan kuuluvat henkilöt. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta, jollei lainsäädäntö tai toimeksiannon luonne sitä edellytä. Tällöin henkilötietoja voidaan toimittaa vastapuolelle, tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle.

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Tietoa asiakkaan oikeuksista

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Asiakkaalla on myös oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista sekä niiden poistamista, mikäli tietojen käsittelemiseen ei ole enää hyväksyttävää syytä. Tietyin edellytyksin rekisteröity voi myös pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä. Edellä mainittujen toimenpiteiden aikaansaamiseksi pyyntö tulee lähettää sähköpostitse yllä mainittuun yrityksen sähköpostiosoitteeseen. Edellä kerrotusta huolimatta tietoja voidaan edelleen käsitellä lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä.


Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä profiloinnissa tai muussa automatisoidussa päätöksenteossa.